Strona Główna

                 Informacje Ogólne
                 Kontakt
                 Gdzie jesteśmy
                 Galeria

                 Kierunki Studiów
                 Rekrutacja Studentów
                 Dla studentów
                 Opłaty za Studia

                 Regulamin
                 Samorząd Studencki
                 Organizacje Studenckie
                 Działalność
                 Osiągnięcia
                 Plany
                 Kontakt

Wyciąg z Regulaminu Studiów
Rozdział IV
ZALICZENIE SEMESTRU I ROKU STUDIÓW
§19
1.

Okresem zaliczeniowym jest semestr. Zaliczenie każdego semestru powinno nastąpić w sposób i w terminie określonym przez Dziekana. Zaliczenie semestru dokonuje Dziekan w indeksie studenta
2.

Warunkiem zaliczenia semestru i wpisu na kolejny semestr jest uzyskanie w ustalonym przez Dziekana terminie, pozytywnych wyników ze wszystkich przewidzianych planem egzaminów i uzyskaniu zaliczeń oraz wniesienie obowiązujących opłat na rzecz Uczelni. Wszystkie zaliczenia i egzaminy wpisywane są do indeksu oraz karty egzaminów i zaliczeń (karty egzaminacyjnej).
3.

Student może uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy w czasie roku akademickiego, przed sesją za zgodą prowadzącego zajęcia (przedmiot).
4.

W uzasadnionych przypadkach losowych Dziekan może przedłużyć termin uzyskiwania zaliczeń oraz składania egzaminów wynikający z planów studiów.
                   WEBMASTER